Περιλήψεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων παρατείνεται έως τις 29 Μαρτίου 2019.
Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.  

ΕΓΓΡΑΦΗ
Σε κάθε περίληψη που υποβάλλεται και εγκρίνεται, αντιστοιχεί οπωσδήποτε μία συμμετοχή με εγγραφή, με εξαίρεση την περίπτωση που ο συγγραφέας είναι ένας και έχει υποβάλει περισσότερες από μία περιλήψεις.  

ΥΠΟΒΟΛΗ
Η υποβολή περιλήψεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά σε αρχείο word. Περιλήψεις που θα σταλούν με email ή με fax, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η παραλαβή της περίληψης εργασίας επιβεβαιώνεται με την αντίστοιχη αποστολή στο email σας της «Βεβαίωσης παραλαβής». Σε περίπτωση που δεν λάβετε τη σχετική βεβαίωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου στο email: info@pharmacoepidemiology.gr.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Οι περιλήψεις θα παρουσιαστούν στο 3ο Συμπόσιο Φαρμακοεπιδημιολογίας με τη μορφή Αναρτημένων Ανακοινώσεων.
Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα αποφασίσει για την αποδοχή ή μη των περιλήψεων και τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στους υπεύθυνους επικοινωνίας μέσω email.
Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν με την ειδική επιτροπή του Συμποσίου. Η ημέρα και ώρα της παρουσίασης θα αναρτηθούν προσεχώς.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1.   Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις και με πεζά γράμματα. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να επιλέξουν τη γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμές, σε μονό διάστημα και πλήρη στοίχιση (justified).
2.   Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
3.   Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαία γράμματα, να προηγείται το όνομα και να ακολουθεί το επώνυμο.
4.   Ο υπεύθυνος για την παρουσίαση συγγραφέας να υπογραμμίζεται (underline).
5.   Ο επιστημονικός φορέας των συγγραφέων (Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λπ.), καθώς και η πόλη, θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαία γράμματα. Ακριβής διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας) δεν χρειάζεται.
6.   Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη σε 4 παραγράφους ως ακολούθως: Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
7.   Να μην συμπεριληφθεί βιβλιογραφία.
8.   Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα εφόσον δεν ξεπερνούν το περιθώριο στοίχισης του κειμένου.
9.   Περιλήψεις Εργασιών άνευ στοιχείων ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λπ., δεν θα γίνονται δεκτές.
10.     Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους. 

Δεν γίνεται δεκτή περίληψη η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

·         Φαρμακοεπιδημιολογία και Φαρμακοοικονομία
·         Φαρμακοεπιδημιολογία και Αξιολόγηση της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
·         Φαρμακοεπιδημιολογικές Μελέτες & Πολιτική Φαρμάκου
·         Φαρμακοεπιδημιολογία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
·         Χρήση και Αξιοποίηση «Μεγάλων Δεδομένων» στη Διαχείριση Νοσημάτων και τη φαρμακευτική περίθαλψη
·         Φαρμακοεπιδημιολογία: Οι διαφορετικές οπτικές των επαγγελματιών υγείας
·         Φαρμακοεπαγρύπνηση: Ο ρόλος των ιατρών και των φαρμακοποιών
·         Φαρμακοεπιδημιολογία και συνταγογράφηση: κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις
·         Η συμβολή των φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών στην αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας
·         Ο ρόλος των ασθενών στην Κλινική και τη Φαρμακοεπιδημιολογική Έρευνα